Privacyverklaring

Bij Onlinq hechten we veel waarde aan privacy. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen je gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Wie zijn wij?

Wij zijn Onlinq, gevestigd aan Ambachtsweg 20 5683 CD te Best. Onlinq is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder registratienummer 17120628. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Tom van Nunen is de Functionaris Gegevensbescherming van Onlinq. Hij is te bereiken via info@onlinq.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onlinq verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Indien je een serverovereenkomst aangaat met Onlinq wordt tevens je IP-adres geregistreerd. Deze is nodig om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onlinq verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Wij sturen uitsluitend een nieuwsbrief wanneer je hierom hebt gevraagd.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. In dat geval is er een overeenkomst met Onlinq gesloten.
 • Onlinq analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Onlinq verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onlinq bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens die zijn verkregen door het aangaan van een overeenkomst met Onlinq worden tot 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze termijn wordt deze data geanonimiseerd. 
 • Informatie over websitegebruik wordt 50 maanden geanonimiseerd opgeslagen.
 • Persoonsgegevens verstrekt naar aanleiding van het invullen van formulieren worden 3 jaar bewaard. Na deze termijn worden deze gegevens vernietigd.
 • Persoonsgegevens die in het kader van nieuwsbrieven zijn vastgelegd worden vernietigd binnen 1 maand na uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onlinq deelt jouw persoonsgegevens met partners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onlinq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Onlinq jouw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onlinq gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, zoals Google Analytics, die geen inbreuk maken op je privacy en worden bovendien geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onlinq en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onlinq.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Onlinq wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Onlinq neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onlinq) tussen zit. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onlinq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onlinq.nl